Глава 3: Дневникът

Шармила протегна ръка. Тетрадката бавно се придвижи към разтворената й длан, привлечена от невидим магнит. Тя погледна младежа до себе си. Беше се вторачил в двуизмерния екран. Не беше забелязал отместването. „Става все по-силно и по-досадно“ – отбеляза наум младата