Куриерът Гон

      ─ Старейшина Донис! – гласът на младия Гон отекваше с хриптящо ехо сред притихналите къщи.       Прозорците по пътя му светваха и в средата им се очертаваха тъмни силуети. Щом го разпознаваха, светлините угасваха.       Сола го посрещна на

Багажът на Джахра

(отпаднала сцена) След като премина идентификационния контрол, Истегар търпеливо зачака багажа си. Двата старомодни сака бяха от първите на платформата. Стояха издути, сякаш собственикът им бе запълвал всеки кубичен сантиметър в тях. ─ Извинете, извинете! – гърбоносият уверено се промъкваше